حمل و جابجایی بار های نسبتا سنگین تا 1800 کیلو گرم به راحتی با نیسان بار انجام می شود