برای بارهای تا وزن ۴.۵ تن و حجم نهایتا ۵ متر می توان از کامیونت استفاده کرد